News

Wijziging bevoegd gezag BRZO

12 januari 2016

BELEID – Staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4) gestuurd. Met deze wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden gedeputeerde staten het bevoegd gezag voor alle inrichtingen die onder het toepassingsbereik vallen van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO inrichtingen).

Ook alle inrichtingen waarbinnen zich een installatie bevindt voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I, categorie 4, van richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L334) (RIE-4 installatie) en voor andere zogenoemde IPPC-installaties blijft gelden dat voor die installaties in bijlage I, onderdeel C, bepaald moet zijn dat gedeputeerde staten het bevoegd gezag is.

Deze wijziging van het Bor leidt ertoe dat voor 183 BRZO inrichtingen en voor 20 inrichtingen met een RIE-4 installatie het bevoegd gezag van de gemeente verschuift naar de provincie. De praktische gevolgen van de wijziging zijn niet zo groot, adlus Mansveld, omdat voor de BRZO inrichtingen de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving door gemeenten eerder al was opgedragen aan de BRZO omgevingsdiensten.

Dit besluit is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden.

Voor meer informatie, kijk op Rijksoverheid.nl.

DEEL DIT

BRZO HVK MVK