News

Arbo in bedrijf 2018

24 juli 2019

De Inspectie SZW heeft ‘Arbo in bedrijf 2018’ gepubliceerd. Dat is een tweejaarlijks onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan risico’s en genomen maatregelen.

In Arbo in bedrijf 2018 staan de nationale kerncijfers over de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet door bedrijven en een overzicht van de arbeidsomstandigheden die betrekking hebben op gezond en veilig werken. Dit onderzoek geeft een representatief beeld van de stand van zaken van de naleving door bedrijven, instellingen en overheidsinstanties op het gebied van arbeidsomstandigheden in Nederland.

De meest opvallende constateringen hebben we voor u samengevat:

Positieve ontwikkeling naleving Arbowet

De Inspectie SZW ziet over dat de naleving van de Arbowet en -regelgeving zich positief heeft ontwikkeld. De nalevingsindicator geeft in één cijfer een beeld van de naleving van bedrijven op de werkvloer. Deze nalevingsindicator laat zoals hieronder te zien is al sinds 2010 een licht stijgende lijn zien.

nalevingsindicator

Kernbepalingen

In 2018 hebben significant meer bedrijven zowel een RI&E als een contract met een arbodienstverlener, BHV en een preventiemedewerker. Waar in 2016 27% van de bedrijven aan deze vier belangrijke kernbepalingen voldeed, is dit in 2018 33% van de bedrijven. Nog altijd slechts een derde van alle Nederlandse bedrijven.

Meer bedrijven met RI&E

Het aandeel bedrijven met een RI&E is voor het eerst sinds 2012 significant toegenomen. Waar in 2016 45% van de bedrijven voldeed aan deze verplichting, voldoet in 2018 49% van de bedrijven hieraan. Een kanttekening daarbij is dat inspecteurs beoordelen dat niet 49% maar 30% van de bedrijven een RI&E heeft waarin ook daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.

Aantal preventiemedewerkers stijgt

Als het gaat om de verplichtingen om een preventiemedewerker te hebben, doen bedrijven het ook beter dan in voorgaande jaren. Het aandeel bedrijven mét preventiemedewerker is significant gestegen van 43% in 2014 naar 54% in 2018.

Arbocatalogus van toepassing

Voor ruim de helft van de bedrijven is inmiddels een arbocatalogus van toepassing. Het gebruik van oplossingen uit de arbocatalogus neemt langzaam toe. Tussen 2016 en 2018 is het gebruik toegenomen van 16% naar 20% van de bedrijven.

Repeterende bewegingen en werken op hoogte

Van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s beheersen bedrijven het risico repeterende bewegingen het vaakst niet goed. Twee op de vijf bedrijven neemt geen adequate maatregelen voor dit risico (40%). Als het gaat om het risico werken op hoogte hebben bedrijven het beter voor elkaar. Een op de vijf bedrijven neemt geen adequate maatregelen voor dit risico (22%).

Veel risico’s in bouwnijverheid en de landbouw

In de bouwnijverheid en de landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s. Werken op hoogte, geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het vaakst voorkomen in de landbouw.

Regelgeving rondom zwangere werkneemsters

Bedrijven zijn, tot slot, in 2018 beter bekend met regelgeving rondom zwangere werkneemsters en werkneemsters in de periode tot 6 maanden na de bevalling dan vier jaar geleden. De bekendheid met de regelgeving is significant gestegen van 39% in 2014 naar 58% in 2018.

Bron: Arbo in bedrijf, Inspectie SZW
DEEL DIT

inspectie-szw