News

Blootstelling op individueel niveau wordt nauwelijks geregistreerd

6 februari 2018

Werkgevers zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwetgeving verplicht tot het beoordelen van de aard, mate en duur waarop medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan o.a. gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen, biologische agentia, lawaai, straling en elektromagnetische velden.

Indien er blootstelling kan plaatsvinden aan kankerverwekkende stoffen, asbest, biologische agentia of straling is de werkgever eveneens verantwoordelijk voor de individuele blootstellingsregistratie. Dit betreft de registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en het bewaren van de blootstellingregisters.

Onderzoek

Uit onderzoek van Capgemini (in opdracht van Staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijkt dat blootstelling op individueel niveau nauwelijks wordt geregistreerd.
Grotere bedrijven beschikken mogelijk wel over de voldoende en juiste informatie om achteraf, door het koppelen van diverse registraties, te berekenen wat de blootstelling op individueel niveau is geweest. Dat koppelen blijkt in de praktijk echter nauwelijks te gebeuren.

In het onderzoek worden de zorgsector (voornamelijk de academische ziekenhuizen) en de chemiesector als uitzonderingen genoemd.
Verder komt naar voren dat bedrijfsartsen vrijwel geen blootstellingsgegevens van werknemers te zien krijgen. Bedrijfsartsen vragen hier ook niet naar en bespreken het niet met de werkgever. Deze gegevens worden dus ook niet meegenomen in de verzuimanalyses van werknemers.

Geschokt

De FNV heeft geschokt gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek. FNV vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Onbegrijpelijk en schokkend dat bedrijven geen registratie bijhouden terwijl dat gewoon wettelijk verplicht is. Dat kan kanker voorkómen. Zo’n 3000 mensen sterven jaarlijks in Nederland aan een kanker die zij op het werk hebben opgelopen.’
FNV stelt, dat werkgevers graag alle verzuimgegevens krijgen van werknemers, maar gegevens die nodig zijn voor preventie van verzuim zelf niet aanleveren.

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne stelt zich ten doel medewerkers te beschermen tegen werkgerelateerde gevaren die op langere termijn gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Hierbij is het belangrijk dat blootstelling op individueel niveau wordt geregistreerd. Zo kunnen de schadelijke gevolgen voor het menselijk lichaam beter in kaart gebracht worden.
Wilt u een basis leggen om op professionele wijze arbeidshygiënische taken uit te kunnen voeren binnen uw organisatie?

Nadat u onze opleiding Middelbare Arbeidshygiëne met goed gevolg heeft afgerond, kunt u de theoretische kennis om zetten in praktijkgerichte handelingen die u instaat stellen werknemers te beschermen tegen arbeid- en gezondheidsrisico’s.

DEEL DIT