News

De Inspectie SZW wijst op tekortkomingen omtrent RI&E!

8 juni 2017

In mei van dit jaar publiceerde de Inspectie SZW ‘Arbo in Bedrijf 2016’. Hierin onderzoekt de Inspectie de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2016.

Het ontbreken van de RI&E komt hierin nadrukkelijk naar voren. Van alle bedrijven heeft 45% een RI&E, waarbij werkgevers aangeven niet bekend te zijn met de Arbowetgeving en de verplichting RI&E. Samen met het hebben van een plan van aanpak (38%) en het hebben van een preventiemedewerker (47%) is de RI&E een van de minst nageleefde eisen.

Hoe is dat bij u? Artikel 5 van de Arbowet verplicht organisaties om de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en schriftelijk vast te leggen. Want voordat u iets met risico’s kunt doen moet u ze wel leren kennen. Om de risico’s te leren kennen is voldoende kennis nodig. Want op het moment dat u zelf (of collega’s) geen kennis hebt van de risico’s op de werkvloer, kunt u logischerwijs geen zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers.

De Inspectie SZW wijst er in ‘Arbo in Bedrijf 2016’ op dat lang niet iedere organisatie zijn risico’s kent. 13% van de werkgevers geeft aan geen RI&E uit te kunnen voeren, omdat daar onvoldoende kennis voor in huis is. Inspecteurs geven aan dat zo’n 35% van alle RI&E’s belangrijke risico’s mist of zelfs geen enkel belangrijk risico (2%) beschrijft. Al met al zorgwekkende resultaten.

De kennis die nodig is om op een juiste wijze een RI&E op te stellen schiet vaak tekort. Wel is de Preventiemedewerker vaak betrokken bij het opstellen van de RI&E. Echter heeft minder dan de helft (47%) van de bedrijven een preventiemedewerker aangesteld, een rol die bij zes op de tien bedrijven ook nog eens door de werkgever zelf is ingevuld (dat mag bij kleine bedrijven). Van de Preventiemedewerkers geeft het overgrote deel aan dat de deskundigheid en bekwaamheden zijn verkregen door ervaring (85%). Dit houdt in dat slechts 15% van de Preventiemedewerker gericht op veiligheid is geschoold. Je kunt je de vraag stellen of: “het verkrijgen van kennis uit ervaring voldoende is om een RI&E op te stellen en de veiligheid binnen de organisatie te borgen”.

Meer weten over het in kaart brengen van de risico’s? Kader leidt Preventiemedewerkers op om op operationeel niveau de arbeidsveiligheid te borgen. Want, je weet niet wat je niet weet! Zorg dat de Preventiemedewerker voldoende adequate kennis van zaken heeft en zich waarnodig door veiligheidskundigen laat ondersteunen. Dit zodat binnen uw organisatie de juiste kennis aanwezig is om een complete RI&E op te stellen. Verzeker u ervan dat de belangrijke risico’s beschreven zijn, door een Preventiemedewerker aan te stellen die beschikt over de juiste kennis omtrent Arbeidsveiligheid.

Naast het opleiden van Preventiemedewerkers, leidt Kader Basis-, Middelbaar- en Hoger Veiligheidskundigen op.

Roelof KleinJan

DEEL DIT