News

De politieke nalatenschap van Henk Kamp: het einde aan het gas-tijdperk

8 december 2016

Fossiele brandstoffen gaan eruit. Niemand ontkomt aan de gevolgen van de energietransitie. Maar het moet, zegt minister Kamp. „We gaan dit doen.”

Over dertig jaar zijn alle gasleidingen uit de straten verdwenen. Voor de verwarming van onze volledig geïsoleerde huizen gebruiken we dan warmtenetten, waarin restwarmte uit de industrie en warm water uit diepe gaten in de grond (geothermie) wordt rondgepompt. Koken doen we elektrisch, autorijden in hoofdzaak ook, al zal een deel van het wagenpark op waterstof lopen. Grote delen van de Noordzee zijn volgebouwd met windparken die ons van de nodige stroom voorzien.

Sciencefiction? Nee, het is de Energieagenda waarin het kabinet het beleid tot 2050 schetst. In die tijd moet Nederland de uitstoot van schadelijke broeikasgassen hebben teruggebracht tot bijna nul procent. Dat is afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs dat 197 landen vorig jaar overeenkwamen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.

Het is een juridisch bindend document en ook Nederland moet aan de bak. En wel meteen, want een „geleidelijke energietransitie” biedt economische kansen en voorkomt dat we op het laatst een dure en ontwrichtende inhaalslag moeten maken, zegt minister Kamp (Economische Zaken, VVD).

De Energieagenda die woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, is zijn politieke nalatenschap op dit gebied. „Ik denk dat we er, zowel op korte termijn met het Energieakkoord, als op lange termijn met deze Energieagenda, uitgehaald hebben wat er uitgehaald kon worden binnen een kabinetsperiode”.

Wanneer verdwijnt het gas uit onze huizen?
“Dat zal geleidelijk gebeuren. In nieuwe wijken zal niet automatisch meer gasinfrastructuur worden aangelegd. Die wijken worden aangesloten op warmtenetten zodra dat kan, of ze krijgen andere warmtevoorzieningen. Oudere wijken komen daarna aan de beurt als er bijvoorbeeld een grootscheepse renovatie plaatsvindt. Dat hele proces zal tot 2050 duren.”

Nu moet iedere woning verplicht aangesloten worden op het gasnet. Daarvoor in de plaats komt een recht op andere vormen van energie. Wanneer vervalt de aansluitplicht voor gas?
“We komen zo snel mogelijk met een wetswijziging waarin dat geregeld wordt. We geven de gemeenten de regie. Die moeten de afweging maken welke wijk eerst en welke wijk later aan de beurt is.”

De gemeenten krijgen dus meer taken toebedeeld. Krijgen ze daar ook extra geld voor?
“Het gaat om de regie, zij hoeven dat niet te financieren. Als er financiële aanpassingen nodig zijn van de gemeentebudgetten zullen we dat met hen bespreken. Maar we hebben nog tot 2023 om dit soort zaken goed te regelen. Tot die tijd loopt het Energieakkoord. Daarin hebben we met onder andere energiebedrijven, werknemers en natuur- en milieuorganisaties gedetailleerd afgesproken hoe we bereiken dat in 2023 16 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. Deze Energieagenda gaat over de periode daarna, tot 2050.”

Het aardgas gaat er dus uit. Is dat genoeg, of moet er nog meer gebeuren?
“We gaan elektrisch rijden. Het is de bedoeling dat er in 2035 alleen nog maar elektrische auto’s of auto’s op waterstof verkocht worden. Dus geen auto’s meer die rijden op benzine, diesel of zelfs lpg. Het openbaar vervoer denkt al aan een termijn van vijf jaar om duurzaam te worden. Het hele vrachtverkeer moet ook overschakelen van diesel naar biobrandstoffen voor 2050.”

Bron: NRC

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.