News

De zorgplicht gaat verder dan werknemers!

19 juni 2018

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (Arbowet, artikel 3). In artikel 7:658 BW is te lezen dat werkgevers de verplichting hebben om ervoor te zorgen dat werknemers onder veilige omstandigheden hun werkzaamheden uit kunnen voeren en geen schade oplopen.

De werkgever heeft een zorgplicht richting zijn werknemers. Wanneer hij deze niet nakomt, kan hij bij een arbeidsongeval aansprakelijk gesteld worden voor de schade. De werkgever moet in zo’n geval aan kunnen tonen dat hij zijn verplichtingen is nagekomen, of dat er sprake is van opzettelijke roekeloosheid.

Wettelijk gezien zijn werknemers in Nederland dus redelijk goed beschermd. Toch zien we in cijfers van de Inspectie SZW een stijging van het aantal gemelde arbeidsongevallen. Een negatieve trend die al vijf jaar aanhoudt en zich moeilijk laat doorbreken. Er is volgens de Inspectie nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid, zo blijkt ook uit het inspectierapport ‘De Staat van arbeidsveiligheid’.

Vooral klachten zonder formele arbeidsrelatie met het bedrijf of de organisatie waar ze werkzaam zijn, zijn kwetsbaar. Vraag hierbij is: Hoe ver reikt de zorgplicht van de werkgever als het aankomt op niet-werknemers als uitzendkrachten, zzp’ers en vrijwilligers?

In artikel 7:658 BW is de behandeling van niet-werknemers en werknemers gelijk getrokken. Hierin staat dat een werkgever die werk laat doen door iemand met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft (de niet-werknemer), op eenzelfde wijze aansprakelijk is als voor de werknemer. Het gaat hierbij om ‘werkzaamheden in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf’. Dit houdt in dat het werkzaamheden betreft die een reguliere werknemer ook had kunnen uitvoeren. Gaat het echter om het laten schilderen van de muren in een metaalbedrijf, waarbij de schilder een arbeidsongeval krijgt, is het metaalbedrijf hiervoor niet aansprakelijk. Het betreft namelijk geen ‘werkzaamheden in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf’.

Waar de niet-werknemer voorheen nauwelijks beschermd werd en vaak machteloos stond, worden hem nu dezelfde rechten toegekend als aan de werknemer.

DEEL DIT

burgerlijkwetboek - arbowet