News

Aan de slag met de erkende maatregelen

11 maart 2019

In het Activiteitenbesluit zijn milieuregels opgenomen voor alle bedrijven, ongeacht in welke branche de activiteiten van het bedrijf worden uitgevoerd. Dat houdt dus in dat voor alle bedrijven die onder het besluit vallen dezelfde regels gelden. Bent u al bekend met de energiebesparingsverplichting en de informatieplicht?

Bedrijven en instellingen met een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar, zijn vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. In de praktijk zijn dit vaak investeringen die goed te overzien zijn. Denk maar eens aan het inregelen van de installaties ,  ledverlichting of spouwmuurisolatie. Naast de milieubesparing kunnen deze maatregelen ook bijdragen aan een positief en gezonder binnenklimaat waarin de medewerkers zich behaaglijker voelen.

Naast deze energiebesparingsverplichting, hebben bedrijven vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht met betrekking tot energiebesparende maatregelen. Dit houdt in dat bedrijven aan de overheid moeten rapporteren over de energiebesparende maatregelen die ze hebben getroffen, of in de (nabije) toekomst gaan treffen.

Vanuit de informatieplicht dient eens per vier jaar een actielijst opgesteld te worden. De eerste actielijst mag ingediend worden tot 1 juli 2019 bij het RVO. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport ingediend moet worden.

Er zijn grofweg twee routes om te voldoen aan de informatieplicht. Route 1 is het opstellen van een actielijst op basis van erkende maatregelen (EML). Voor negentien bedrijfstakken zijn pakketten met erkende maatregelen beschikbaar. De erkende maatregelen zijn na overleg met vertegenwoordigers (en deskundigen) van het bedrijfsleven en het bevoegd gezag opgesteld. Later zal de lijst aangevuld worden met nieuwe bedrijfstakken en bijhorende maatregelen, zodat in principe voor alle bedrijfstakken concrete erkende maatregelen beschikbaar zullen zijn.

De erkende maatregelenlijst maakt het voor bedrijven en instellingen eenvoudiger te voldoen aan de verplichting uit artikel 2.15. Voor het bevoegd gezag is het op deze manier makkelijker om toe te zien op de verplichting.

Route 2 is de route zonder erkende maatregelen (EML). Dit wordt ook wel maatwerk genoemd. Hier gaat ieder voor zich kijken welke maatregelen interessant zijn, bijvoorbeeld via een energiebesparingsadvies op maat, zoals een EPA-U maatwerkadvies  Voor veel organisaties is zo’n maatwerkadvies interessant. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke wensen en uitgangspunten van de organisatie en kan ook rekening gehouden worden met bedrijfseconomische omstandigheden. Bevoegd gezag kan maatwerk toestaan. Wanneer de kosten vanuit de erkende maatregelen te hoog uit vallen, kan maatwerk uitkomst bieden. Dit is vaak een uitgebreide methode. Het bevoegd gezag stelt per alternatieve maatregel een termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.

De controle op de informatieplicht ligt bij het bevoegd gezag. In de praktijk is dit vaak de betreffende gemeente. Doordat iedere organisatie eens per vier jaar een nieuw rapport in moet dienen, wordt de voortgang bewaakt.

 

DEEL DIT

Erkende Maatregelenlijst

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.