News

Geen (volledige) RI&E? De boete gaat omhoog

1 maart 2019

Uit de Arbobalans 2018 van TNO blijkt dat slechts 45% van de bedrijven een RI&E heeft. Dat is absoluut te weinig, vindt Staatssecretaris Tamara van Ark. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor een goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Zie ook: ‘Waarom een RI&E? Een praktijkvoorbeeld.’ Van Ark vindt het dan ook essentieel dat werkgevers meer aan preventie gaan doen en dat de naleving verbetert.

Het schrijven van een Risico Inventarisatie & Evaluatie kan een lastig proces zijn. Dat maakt dat veel organisaties er tegen op zien om te starten met het opstellen van een RI&E. Verder heeft niet iedere organisatie de juiste kennis en ervaring in huis om een RI&E op te stellen. Het aspect kennis of gebrek aan kennis is een basisrisico bij het opstellen van de RI&E.

Wil je iets kunnen zeggen over de aanwezigheid van bepaalde risico’s dan zul je moeten weten welke risico’s aanwezig kunnen zijn. Deze risico’s moet je vervolgens kunnen herkennen en inschatten. Kortom, risico kennis, herkennen, in kunnen schatten en maatregelen kunnen benoemen om risico’s te beheersen is elementair voor degene die de RI&E opstelt.

Naast het beschikken over een brede kennis zijn dit de veelgemaakte fouten bij het uitvoeren van een RI&E.

Van Ark ziet een belangrijke rol voor sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij kunnen hun achterban wijzen op het belang van de RI&E en het Plan van Aanpak en hierbij ondersteuning verlenen. Ze gaat de werkgevers- en werknemersorganisaties op deze rol aanspreken.

Enerzijds wil ze inzetten op voorlichting en ondersteuning van bedrijven bij het uitvoeren van een RI&E middels het Steunpunt RI&E en branche RI&E instrumenten. Daarbij hoort ook het opstellen van een Plan van Aanpak en de positionering van de Preventiemedewerker.

Anderzijds zegt van Ark dat bedrijven simpelweg moeten voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, daarvoor is handhaving nodig. De Inspectie SZW zal de komende jaren inzetten op de verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbowet.

De Staatssecretaris is voornemens om de boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven te verhogen. Daarnaast wil ze in het geval een werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E dit aanmerken als een overtreding die direct beboetbaar is. Dat houdt in dat de Inspectie SZW in zo’n geval direct een boete kan opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing. Ze is tevens van plan ook voor de overige onderdelen van artikel 5 van de Arbowet het normbedrag te verhogen.

Van Ark, en met haar de Inspectie SZW, geeft hiermee een duidelijk signaal af. De RI&E is en blijft het sleuteldocument dat als uitgangspunt dient voor het creëren van veiligere werkomstandigheden.

Zelf aan de slag met de Risico Inventarisatie & Evaluatie? Na onze MVK opleiding of HVK opleiding weet u hoe u een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstelt en bent u volledig op de hoogte van de wet- en regelgevingen.

Kader heeft adviseurs met specifieke vakkennis in dienst, zij kunnen de RI&E voor u uitvoeren. Iedere RI&E wordt uitgevoerd door adviseurs (Veiligheidskundigen) met ervaring in de branche.

DEEL DIT

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)