News

Gezondheidsrisico’s PUR-schuim leiden tot wijziging Bouwbesluit 2012

13 februari 2018

Minister Ollongren (BZK) heeft mede namens de staatssecretaris van SZW in een brief geantwoord op vragen die gesteld zijn over de risico’s voor volksgezondheid van gespoten PUR-schuim. Ollongren geeft in deze brief aan dat nog dit jaar het Bouwbesluit aangepast gaat worden rondom dit onderwerp.

“Ik vind het belangrijk dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden en twee uur daarna er daadwerkelijk geen bewoners in de woning aanwezig zijn. Ik wil dit daarom als eis opnemen in het Bouwbesluit 2012. Deze eis is dan rechtstreeks geldend, ook voor niet-gecertificeerde bedrijven en voor de bewoners. Een wijziging van het Bouwbesluit 2012 daartoe zal ik nog dit jaar aan uw Kamer voorleggen.”

Om een concentratie van gevaarlijke stoffen te voorkomen, wil minister Ollongren geforceerde ventilatie tijdens isolatiewerkzaamheden met PUR-schuim verplicht stellen.
“Het is belangrijk dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden daadwerkelijk geforceerde ventilatie wordt toegepast ook ter voorkoming van eventuele risico’s voor de bewoners na afloop. Ik wil dit daarom als eis opnemen in het Bouwbesluit 2012. Deze eis is dan rechtstreeks geldend, ook voor niet-gecertificeerde bedrijven. Een wijziging van het Bouwbesluit 2012 daartoe zal ik nog dit jaar aan uw Kamer voorleggen.”

Beschermen van werknemers

Ollongren noemt dat het in beeld hebben van risico’s rondom werkzaamheden de verantwoordelijkheid is van de werkgever. Ook als er geen publieke grenswaarde of referentiewaarde is, is een werkgever verplicht de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te boordelen en op basis daarvan beschermende maatregelen te treffen.

“In EU-verband is er in 2016 door Duitsland een restrictievoorstel gedaan voor di-isocyanaten (de stofgroep waar bij het aanbrengen van PUR-schuim de aandacht zich op concentreert) in het kader van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen). Dit leidt mogelijk in 2018 tot wettelijke verankering van richtlijnen voor het werken met di-isocyanaten.”

Verder zegt ze: “De kern van het voorstel is dat het werken met deze stoffen wordt gebonden aan trainingen met examinering van werknemers. Het voorstel omvat ook maatregelen ter bescherming van omstanders en bewoners bij toepassing van PUR-schuim als isolatiemateriaal. Als het voorstel wordt aangenomen zijn bedrijven hier rechtstreeks (zonder omzetting naar Nederlandse regelgeving) aan gebonden.”

Grenswaarden

De Gezondheidsraad heeft op 14 december 2017 een conceptrapport gepubliceerd over de beroepsmatige blootstelling aan di-iscocyanaten. Na de commentaarronde (die nog loopt) brengt de Gezondheidsraad een definitief rapport uit. Deze wordt vervolgens aangeboden aan de staatssecretaris van SZW.

“Op basis hiervan wordt na advies van de SER door de staatssecretaris van SZW een grens/referentie waarde vastgesteld op basis waarvan de gezondheid van werknemers beschermd kan worden. Het is aan de werkgevers om deze waarde te hanteren in het kader van de Arbeidsomstandighedenregelgeving.”

Bron: Rijksoverheid.nl

DEEL DIT

PUR-schuim - arbeidsveiligheid