News

Inspectie SZW en de CROW 400

22 februari 2019

Veel mensen vragen zich af of de Inspectie SZW de CROW 400-richtlijn beschouwt als stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, en of de Inspectie de CROW 400-richtlijn verplicht stelt bij werken in en met verontreinigde bodem. Hierover krijgt de Inspectie regelmatig vragen.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij werken in de grond

Bij de meeste werkzaamheden in en met de bodem lopen werknemers het risico blootgesteld te worden aan gevaarlijke stoffen. Het gaat onder meer om sanering van vervuilde grond, baggeren, het leggen van kabels en leidingen, funderingswerkzaamheden, reconstructies van wegen en graafwerkzaamheden.

Dit werk kan leiden tot blootstelling aan allerlei giftige stoffen, zoals asbest, pak’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en zware metalen. Ook kan de waterbodem vervuild zijn. Een ander risico vormen niet-gesprongen, conventionele explosieven in de bodem. Het gevaar bestaat dat deze bij de uitvoering van de werkzaamheden exploderen.

Gevaarlijke stoffen komen voor in de bodem op vervuilde locaties en op locaties waar in het verleden ambachtelijke en industriële activiteit is geweest. Asbest komt voor op locaties waar gebouwen zijn gesloopt, puin is gestort of verwerkt en wegen en wegfunderingen zijn aangelegd. Niet-gesprongen explosieven kunnen bijvoorbeeld in de bodem zitten van terreinen die tijdens de Tweede Wereldoorlog doelwit waren van bombardementen zoals havengebieden, bruggen, spoorwegemplacementen, luchthavens.

Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever moet een V&G-plan ontwerpfase (laten) opstellen, waarin voor het betreffende project de risico’s voor de werknemers zijn beschreven. Ook moet het V&G-plan, op basis van deze risico’s, de maatregelen beschrijven die deze risico’s kunnen voorkomen of beperken.

Verplichtingen werkgever

De werkgever moet in een V&G-plan voor de uitvoeringsfase de risico’s en de maatregelen uit het V&G-plan voor de ontwerpfase op maat maken, en afstemmen op de specifieke werkwijzen die hij kiest en op de omstandigheden ter plekke.

CROW 400-richtlijn

De CROW 400-richtlijn voor veilig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem is een goed hulpmiddel om de risico’s te bepalen op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. CROW 400 is echter niet de enige optie. De CROW 400 geeft geen algemene standaard maatregelen om blootstelling te beperken, maar gaat uit van maatregelen op maat op basis van het actuele risico op een locatie. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor een deskundige, bijvoorbeeld een arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

Wat doet de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW handhaaft op basis van de bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet. Bij een inspectie gaat zij na of er in het V&G-plan voor een specifieke situatie voldoende maatregelen zijn opgenomen én of die maatregelen ook daadwerkelijk zijn getroffen.

De Inspectie SZW handhaaft niet op basis van de CROW 400

De CROW 400 gaat uit van afwegingen van risico’s per situatie, toegesneden op de specifieke omstandigheden. Per situatie kunnen de maatregelen om blootstelling te beperken dus verschillen. De Inspectie SZW kan dan ook niet bij voorbaat bepalen dat de CROW 400 geldt als ‘stand van de wetenschap en professionelen dienstverlening’.

Bron: Inspectie SZW
DEEL DIT