News

Jaarplan en meerjarenplan Inspectie SZW – de belangrijkste punten op een rij

26 november 2018

2019 is het eerste jaar van de nieuwe meerjarenplanning, zoals die staat omschreven in het Meerjarenplan 2019-2022 van de Inspectie SZW. Leidend in dit plan is dat de Inspectie meer maatschappelijk effect wil realiseren door meer samen te werken met anderen. Dit houdt in dat de Inspectie vooral meer werkgevers wil aanzetten tot het naleven van wet- en regelgeving.

Verantwoordelijkheden werkgevers en werknemers

Uitgangspunt is dat werkgevers en werknemers primair verantwoordelijk zijn voor eerlijk, gezond en veilig werken. Goed werkgeverschap is het fundament waarop ons stelsel in Nederland is gebouwd. Het maatschappelijk draagvlak voor het stelsel van wet- en regelgeving op de arbeidsmarkt wordt echter aangetast als burgers en bedrijven zich niet aan de regels houden.

50 miljoen extra

In beide plannen komt duidelijk naar voren dat de extra 50 miljoen euro aan extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt, de komende jaren vooral benut zullen worden om extra inspecteurs en rechercheurs te werven. Zij worden ingezet op de thema’s waar de komende jaren de prioriteit ligt:

  • Oneerlijk werk en arbeidsuitbuiting;
  • Onveilig en ongezond werk;
  • Procesveiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, certificatie en markttoezicht;
  • Arbeids(markt)discriminiatie en psychische en sociale arbeidsbelasting.

Daarnaast zal de inzet van extra inspecteurs en rechercheurs de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werken herstellen.

Ruim de helft van de extra middelen zal worden ingezet op het thema eerlijk werk. Hieronder vindt u een duidelijke weergave van de verdeling.

De Inspectie blijft de dialoog opzoeken, zij wil gedrag en cultuur zo veranderen dat het niet tot een overtreding hoeft te kopen. Marc Kuipers (Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schrijft in het Jaarplan 2019:

“Ook in 2019 zullen we waar nodig bij misstanden ingrijpen met waarschuwingen, boetes, dwangsommen en desnoods stilleggingen. Maar waar dat kan zoeken we graag preventief de dialoog. Met werkgevers, belangenorganisaties, sectoren en branches. Om gedrag en cultuur zo te beïnvloeden dat het niet tot overtredingen hoeft te komen. We doen dat onder meer met nalevingscommunicatie. Zo kiezen bijvoorbeeld de programma’s Zorg en Bouw en infra in hun sector voor het stimuleren van verantwoord opdrachtgeverschap, naast de reguliere inspecties. Veilig en gezond werken moet daarbij in alle fasen van het zorg- of bouwproces aandacht krijgen. Met een gevarieerde mix aan voorlichtingsmiddelen en andere interventies proberen we vanuit deze en andere programma’s zoveel mogelijk effect te bereiken. Met combinaties die passen bij de inzet en werkwijze van een sector of branche.”

Hoofdrisico’s

De programmering van ISZW voor de komende vier jaar is gebaseerd op een nieuwe en verbeterde inspectie brede risicioanalyse en omgevingsanalyse. Daarbij zijn twintig hoofdrisico’s benoemd waar capaciteit op ingezet gaat worden. Hieronder zijn deze hoofdrisico’s te zien:

hoofdrisico's iszw

Inzichten

De belangrijkste inzichten uit de risicoanalyse en de omgevingsanalyse zijn:

  • Ondanks een sterk groeiende economie blijft er een grote druk op de loonkosten bij een deel van de bedrijven en sectoren. Arbeidsmigratie, internationale concurrentie en flexibilisering liggen hieraan ten grondslag. Risico’s op onderbetaling, uitbuiting, illegale tewerkstelling, uitkeringsfraude en schijncon­structies vereisen daarom extra aandacht. In toenemende mate treft de Inspectie schijnconstructies aan gericht op het belemmeren van de handhaving van Nederlandse arbeidsvoorwaarden, waardoor de complexiteit van het inspectiewerk toeneemt.
  • De (werkende) beroepsbevolking neemt toe en de economie groeit. Dat leidt tot een toename van risico’s op (zware) ongevallen door onveilige werksituaties.
  • Het belang van (risico’s van) de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de aandacht voor werkgerela­teerde sterfte neemt toe.
  • Een steviger aanpak van arbeids(markt)discriminatie is gegrond.

De Inspectie SZW werkt intensief samen met andere toezichthouders, met werkgevers- en werknemersvertegen­woordigers, met brancheorganisaties en andere belangenbehartigers, dat schrijft Marc Kuipers in het Meerjarenplan.

“Daar waar de wil tot samenwer­king sterk is en de wederzijdse belangen helder zijn. Met samenwerking over de volle breedte van ondernemend Nederland kunnen we succesvol de negatieve trends op de arbeidsmarkt bestrijden. Daar ben ik van overtuigd. In het belang van werknemer, werkgever en samenleving.”

Bekijk het Jaarplan 2019 >

Bekijk het Meerjarenplan >

Bron: Inspectie SZW

 

DEEL DIT

inspectie-szw