News

Meer meldingen van ongevallen en klachten bij Inspectie SZW

23 februari 2017

Ten aanzien van de eerste zes maanden van 2016 is reeds eerder geconstateerd dat het aantal meldingen van ongevallen en dodelijk ongevallen stijgt. Deze ontwikkeling zet zich, zij het minder scherp, voort. Dit blijkt uit de cijfers over de eerste negen maanden van 2016. Over die periode signaleert de Inspectie een stijging in het aantal gemelde ongevallen en een stijging in het aantal ontvangen klachten over arbeidsomstandigheden met 11% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij dodelijke ongevallen is de stijging in die periode 39%. Oorzaken kunnen liggen in de zich herstellende economische activiteit, maar ook in de nog steeds groeiende flexibele schil met meer zzp-ers en uitzendkrachten. Deze aannames worden verder onderzocht. De ruimte voor meer risicogerichte inspectieactiviteiten op het terrein van gezond en veilig werken staat onder druk door de groei van ongevals- en klachtenonderzoek in 2017.

Met andere woorden, meer ongevalsonderzoek betekent ‘crowding out’ van op preventie gerichte interventies. Concreet verschuift de inzet van capaciteit voor arbeidsomstandigheden van circa 50/50 enkele jaren geleden, naar meer dan 60/40 in 2017: 60% aan onontkoombaar ongevalsonderzoek en 40% aan op preventie van risico’s gerichte interventies.

Bron: Jaarstukken Inspectie SZW

DEEL DIT