News

Onderzoek TNO naar risico’s digitale werkplek

29 oktober 2015

TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW een verkenning gedaan van veiligheidsrisico’s als gevolg van de digitalisering van de werkplek. Onder deze risico’s vallen onder meer cybersecurity van bedrijfssystemen, arbeidsmiddelen die zijn verbonden met internet, industrial control systems (ICS), robotisering en mobiele applicaties (apps). Via een literatuurstudie, interviews met experts en workshops zijn risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht.

De belangrijkste risico’s hangen samen met personen die ongewenst toegang hebben of zich illegaal toegang verschaffen tot bedrijfssystemen en arbeidsmiddelen en die kunnen verstoren. Zo kunnen onveilige situaties ontstaan. In de rapportage zijn maatregelen opgenomen om de risico’s die hiermee samenhangen te beheersen.

 

Bron: Arboportaal

DEEL DIT