News

Schadevergoeding na ontslag door onjuist advies bedrijfsarts?

17 april 2019

Een werknemer meldt zich ziek bij zijn werkgever. De werkgever stelt een zelfstandig bedrijfsarts in, in verband met de ziekmelding van de werknemer.

In een schriftelijke terugkoppeling schrijft de bedrijfsarts dat er sprake is van een aanpassingsreactie op basis van het – eerder gevoerde – functioneringsgesprek met de werkgever. Ook schrijft de bedrijfsarts dat hij geen ziekte of gebrek ziet welke aanleiding geeft tot arbeidsongeschiktheid. De bedrijfsarts adviseert de werkgever en werknemer om met elkaar in overleg te treden omtrent de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Volgens de verzekeringsarts van het UWV is een psychische stoornis de reden dat de werknemer niet in staat is zijn eigen werkzaamheden op te pakken. De werkgever stelt een regeling voor om vanuit een lagere functie (met minder hoge eisen en minder uren per dag) door te groeien om uiteindelijk weer uit te komen op de functie en het aantal uren van voor de ziekmelding. Later wordt de werknemer per brief op staande voet ontslagen wegens herhaaldelijk weigeren van werkzaamheden.

De kantonrechter acht het ontslag onterecht. Mediationgesprekken tussen beide partijen hebben geresulteerd in een formele beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer vordert een bedrag van € 361.013,- bruto aan schadevergoeding, vermeerderd met wettelijke rente en proceskosten van de bedrijfsarts. Ten grondslag aan de vordering ligt het feit dat door de melding van bedrijfsarts een keten van gebeurtenissen in werking is gezet, die erin heeft geresulteerd dat de werknemer uiteindelijk zijn werk is kwijtgeraakt en zijn inkomsten uit arbeid heeft verloren. De werknemer houdt de bedrijfsarts aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade.

De rechtbank wijst het vonnis af. De rechtbank is namelijk van oordeel dat de werknemer onvoldoende bewijs op tafel heeft gelegd om een causaal verband te kunnen aannemen tussen de aan de bedrijfsarts verweten gedragingen en de gestelde schade. De rechtbank acht het onaannemelijk dat zonder het gewraakte advies van de bedrijfsarts het niet tot een beëindiging van de arbeidsrelatie van de werknemer zou zijn gekomen.

Lees ook: Longemfyseem als beroepsziekte, of is het houden van duiven de oorzaak? Wat oordeelt de rechter?

 

DEEL DIT