News

Strengere grenswaarden kankerverwekkende en mutagene stoffen.

2 maart 2018

De Europese richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia wordt vervangen. De nieuwe Europese richtlijn 2017/2398 moet, door het vaststellen van aangepaste grenswaarden, bijdragen tot een betere bescherming van werknemers. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 17 januari 2020 aan deze richtlijn te voldoen.

Van de werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie wordt 53% toegeschreven aan kanker. Daarmee is kanker verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfgevallen als gevolg van werk. Voor 2011 is berekend dat het in de Europese Unie gaat om ca. 102.500 doden.

Enkele inhoudelijke wijzigingen

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts (of instantie) die instaat voor het gezondheidstoezicht op de werknemers die in aanraking komen met carcinogene of mutagene agentia, kan voortaan eisen dat het
gezondheidstoezicht na de beëindiging van de blootstelling wordt voortgezet ‘zolang hij dat nodig acht om de gezondheid van de werknemer te vrijwaren’.

Grenswaarden

Naast bovenstaande wijzigingen zullen de grenswaarden voor de volgende stoffen wijzigen:

 • Chroom (VI)-verbindingen;
 • Stof van hardhout.
  • indien stof van hardhout wordt gemengd met ander houtstof (zoals zachthout), is de grenswaarde van toepassing op alle soorten houtstof in dat mengsel.

Carcinogene stoffen

In de bijlage van de richtlijn zijn er blootstellingsgrenswaarden vastgelegd voor 11 carcinogene stoffen die nog niet in de richtlijn van 2004 stonden:

 • respirabel kristallijn silicastof;
 • 1,2-epoxypropaan;
 • 1,3-butadieen;
 • 2-nitropropaan;
 • acrylamide;
 • bepaalde chroom (VI)-verbindingen;
 • ethyleenoxide;
 • o-toluïdine;
 • vuurvaste keramische vezels;
 • broomethyleen;

De bijlage III van richtlijn 2004/37, die deze grenswaarden bevat, wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de nieuwe richtlijn 2017/2398.

Aanvullende voorstellen 2018

Volgens een verslag uit 2016 van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2 werd in 2012 bij 91.500 à 150.500 nieuwe patiënten kanker vastgesteld als gevolg van blootstelling in het verleden aan kankerverwekkende stoffen op het werk. In 2012 zijn 57.700 à 106 500 mensen gestorven als gevolg van arbeidsgerelateerde kanker. Dit betekent dat in de EU ieder uur zeven à twaalf personen aan kanker sterven omdat zij op hun werk aan kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld

De Europese Commissie gaf in haar eerste uitbreidingsvoorstel aan dat er 25 prioritaire chemische stoffen zijn waar ongeveer 20 miljoen werknemers in de EU aan worden blootgesteld. De stoffen uit het nu voorliggende voorstel vallen hier onder. Met een betere bescherming tegen de stoffen in dit voorstel zullen naar verwachting tussen nu en 2069 ongeveer 1.270 mensenlevens worden gered en ca. 90.000 gevallen van kanker voorkomen. De Commissie heeft in haar mededeling aangegeven dat nog een voorstel voor andere prioritaire stoffen voorzien is voor 2018.

Hiërarchie van maatregelen

Het volstaat niet om enkel rekening te houden met de blootstelling van werknemers om die dan te toetsen aan de nieuwe of veranderde grenswaarden. De werkgever moet alle maatregelen nemen om het gebruik van carcinogene en mutagene stoffen te elimineren of terug te dringen.

Wilt u meer informatie over de wijzigingen in de Europese richtlijn? De volledige wettekst is hier te lezen.

 

 

 

DEEL DIT

CMR stoffen