News

SZW voegt met aanscherping daad bij het woord

12 januari 2017

Projectleider J.A.H. Vermeiren van Inspectie SZW wees ons op het hoge aantal dodelijke slachtoffers door arbeidsongevallen. In de bouw (inclusief installatie en GWW bedrijven) bedroegen dit er 20 over de eerste 40 weken van 2016. Tot dan toe: om de twee weken een dodelijk slachtoffer in de bouw!
Een belangrijke oorzaak betreft valincidenten; vallen en struikelen en vallen van hoogte. Over alle sectoren overleden in die periode in totaal 42 mensen op het werk, door een arbeidsongeval. Vermeiren kondigde daarbij een aanscherping van de bouwprocesbepalingen in de Arbowet aan.

Met deze aanscherping voegt het ministerie van SZW de daad bij het woord. De verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer omtrent veiligheid zijn duidelijker gesteld. De aanscherping is per direct (per 1-1-2017) van kracht en gaat over (on)verantwoord opdrachtgeverschap. Klik hier voor het overzicht van de wetswijzigingen.

Opdrachtgevers zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun verantwoordelijkheid en invloed op veilige werkomstandigheden. Met het opleggen van de planning, het budget, de werklocatie en de werkmethoden bepaalt de opdrachtgever juist belangrijke voorwaarden voor veiligheid en gezondheid tijdens de werkzaamheden. Het komt er voor de opdrachtgever op aan, invulling te geven aan de verscherpte verantwoordelijkheden. Dit kan door vooraf een duidelijke VG (veiligheid/gezondheid) structuur op te zetten en een heldere taakopdracht voor wat betreft de verantwoordelijkheden, neer te leggen bij de VG coördinator. Het is belangrijk dat de VG coördinator beschikt over de juiste kennis en ervaring.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de site van Arboportaal.nl. Een digitale tool wordt binnenkort gepresenteerd.

Projectleider Vermeiren attendeerde er overigens op dat de inspectiefocus op bouwplaatsen de komende tijd vooral is gericht op het risico van valgevaar. Daarop doet Inspectie SZW geen enkele concessie.  Bij valgevaar worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt een boeterapport opgemaakt.

Weet u hier de juiste invulling aan te geven of heeft u hiervoor voldoende kennis in huis?
Kader heeft jarenlange ervaring met projectveiligheidsmanagement en biedt zowel (project veiligheid) opleidingen als daadwerkelijke ondersteuning ter plekke bij het invullen van deze aangescherpte verantwoordelijkheid.

DEEL DIT