News

Te weinig veiligheidsmaatregelen na ongevallen

17 september 2015

Een artikel over toetsing rie, toetsing ri&e, risicoinventarisatie, ce certificering, ce certificaat, ce verklaring en vca opleiding, vca cursus

Uit recentelijk onderzoek van de Inspectie SZW, voorheen  Arbeidsinspectie, blijkt dat veel kleine bedrijven na een arbeidsongeval nog steeds te weinig maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers te verbeteren.

De Inspectie SZW heeft in 2011 zo’n 400 bedrijven bezocht waar één of meerdere arbeidsongevallen hadden plaatsvonden. Ongeveer de helft van deze bedrijven had haar zaken  voor gezond en veilig werken niet op orde.  Zo had een kwart van de overtredingen te maken met de veiligheid van machines. Ook hadden veel bedrijven verzuimd de risico’s voor medewerkers goed in kaart te brengen, waren medewerkers niet goed voorgelicht, bleek het toezicht vaak niet goed geregeld en hadden veel bedrijven te weinig kennis van de veiligheidsregels.

De uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie onderstrepen te meer het belang van het treffen van veiligheidsmaatregelen. De investering in veiligheid verdient zich ruimschoots terug.  Een ongeval of incident betekent namelijk altijd verlies. Naast mogelijke letsels treedt er altijd tijdverlies op door herstelwerkzaamheden. Daarbij komt altijd aan de orde wie verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk is. Bovendien riskeert organisaties een bestuurlijke boete als zij niet beschikken over  een risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E).

Een risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak nemen risico’s weg of beperken die zoveel mogelijk.  Met het aanbrengen van een CE-markering geeft u aan dat uw machines voldoen aan de minimum veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn. U beperkt uw aansprakelijkheid bij eventuele incidenten en/of ongevallen. Wilt u en/of uw medewerkers goed geïnstrueerd zijn over hoe u werkzaamheden veilig kunt uitvoeren en hoe u risico’s tot een minimum kunt beperken, volg dan een opleiding VCA basisveiligheid.

DEEL DIT