News

Update ontwikkeling NTA Energieprestatie Gebouwen

9 augustus 2017

NEN werkt in samenwerking met marktpartijen aan de ontwikkeling van een nationale bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak, NTA 8800. De ontwikkeling is in volle gang. Hieronder een update van de stand van zaken.

Uitgangspunten

Het Ministerie van BZK heeft een aantal randvoorwaarden gesteld aan de NTA. De methode moet bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Daarnaast moet de methode aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument.

De nieuwe bepalingsmethode is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en op zowel woningen als utiliteit. Een wijziging ten opzichte van de huidige methoden is de overstap van de dimensieloze indicatoren EPC en EI naar een zuiver fysische indicator, namelijk kWh/m2.y.
Met behulp van NTA 8800 moeten de grootheden worden berekend waarmee kan worden vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan. Eisen met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen worden rechtstreeks opgenomen in wet- en regelgeving of instrumenten van de overheid.

NTA 8800 is primair bedoeld voor het op een eenduidige wijze bepalen van de energieprestatie van gebouwen voor o.a. toetsing van gebouwen aan publiekrechtelijke eisen en de duiding van de energieprestatie voor bv. energielabels. De methode moet daarom toetsbaar en handhaafbaar zijn. In de bepalingsmethode worden vaste waarden opgenomen voor klimaatgegevens en gebruik van gebouwen. Deze waarden worden zo veel mogelijk gerelateerd aan de praktijk en zijn realistisch en representatief voor gemiddelde Nederlandse omstandigheden.

Marktbetrokkenheid

Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving. De uitvoering hiervan ligt in handen van een Programmaraad en een projectgroep. De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan draagvlak voor de vernieuwing en stuurt de projectgroep aan die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt.

In de Programmaraad en projectgroep zijn partijen vanuit verschillende branches vertegenwoordigd. In de Programmaraad zitten: Aedes vereniging van woningcorporaties, BNA, Bouwend Nederland, Energie-Nederland, FME-CWM, IVBN, KvINL, NVDE, NVTB, Neprom, NLingenieurs, Stichting VACpunt Wonen, Uneto-VNI, VNG en Woonbond.

Stand van zaken

Als input voor NTA 8800 zijn er drie analyses uitgevoerd:

 • De effecten van de nieuwe Europese normen op het gebied van Energieprestatie Gebouwen.
 • De beschrijving van beleidsfactoren (los van de bepalingsmethode).
 • De mogelijke detailniveaus (invoergegevens) in de bepalingsmethode.

De resultaten van de analyses zijn besproken in de Programmaraad en projectgroep. Op basis hiervan zijn uitgangspunten vastgelegd en heeft de projectgroep een start gemaakt met het inhoudelijk vormgeven van NTA 8800.

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe bepalingsmethode:

 • De NTA heeft als basis een gedetailleerde methode van berekenen van de energieprestatie. Hiervan wordt een vereenvoudigde manier van berekenen van het energielabel voor particuliere woningen afgeleid (vergelijkbaar met het huidige Vereenvoudigd Energielabel).
 • De gedetailleerde methode is de basis voor de overheid om eisen en beleidsbeslissingen op te baseren.
 • De nieuwe bepalingsmethode is primair gericht op het toetsen aan wettelijke eisen en de duiding van de energieprestatie voor bv. energielabels; deze benadert de werkelijkheid zo goed mogelijk, maar wordt geen voorspeller van het energiegebruik in individuele situaties.
 • Wanneer gedetailleerde informatie niet beschikbaar is, kan er gebruik worden gemaakt van forfaitaire waarden. Er wordt vastgelegd in welke situaties er met forfaitaire waarden mag worden gerekend.
 • Beleidsaspecten worden niet in NTA 8800 opgenomen maar worden vastgesteld door de overheid.
  De inhoudsopgave van NTA 8800 is gebaseerd op de Europese EPB-normen en wordt waar nodig aangevuld met informatie uit NEN 7120 en NEN 7125 (gebiedsmaatregelen).
  In samenspraak met RVO en softwareleveranciers wordt gekeken hoe tegelijkertijd met de ontwikkeling van de bepalingsmethode ook een rekenkern/validatietool kan worden ontwikkeld.

Het streven is om zo snel mogelijk een eerste versie van de NTA gereed te hebben, op basis waarvan er een kostenoptimaliteitsstudie kan worden uitgevoerd in het kader van de BENG-eisen. De eerste versie van de methode moet medio 2018 klaar zijn (90%-versie) en moet voldoende betrouwbaar zijn om op basis van deze versie het kostenoptimaliteitsonderzoek uit te voeren naar de definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) vanaf 2021.

De nieuwe bepalingsmethode wordt van toepassing op woningbouw en utiliteitsbouw en nieuwbouw en bestaande bouw.

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de nieuwe bepalingsmethode eruit gaat zien. Hierdoor is nog niet bekend wat er op het moment van publicatie van de nieuwe bepalingsmethode met de huidige Nederlandse normen gebeurt (intrekken, reviseren of handhaven). De Programmaraad zal hierin de komende tijd beslissingen nemen.

Bron: NEN.nl

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?  Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
  Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.