News

Verduidelijking van maatregelen bij het werken met gevaarlijke stoffen

12 juli 2017

In het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn nieuwe bepalingen opgenomen die duidelijker maken welke maatregelen werkgevers moeten nemen om werknemers te beschermen bij het werken met gevaarlijke stoffen. De wijzigingen zijn op 1 juli van kracht geworden en gepubliceerd in Staatsblad nr. 248 en Staatscourant nr.36847.

Werknemers moeten beschermd worden bij het werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen en bij kankerverwekkende en mutagene stoffen in het bijzonder. Daarom zijn er wettelijke grenswaarden voor dit soort stoffen en moeten door de werkgever maatregelen worden genomen.

Over die maatregelen kan in de praktijk onduidelijkheid ontstaan. Die onduidelijkheid wordt nu weggenomen met enkele nieuwe bepalingen die gaan over welke maatregelen een werkgever moet treffen en binnen welke termijn. Beide wijzigingen zijn een gevolg van een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Er is geen sprake van een overgangsregeling, omdat het gaat om een verduidelijking van reeds geldende regelgeving.

Bron: Arboportaal

DEEL DIT

gevaarlijke stoffen - mengsel