News

Wijziging Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

9 september 2019

Per 23 juli 2019 is de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving (hierna: Beleidsregel) aangepast. Hierdoor kan de hoogte van eventuele toekomstige boetes bij het overtreden van de Arbowetgeving anders uitpakken. Voor degenen die vanuit hun werk af en toe een boeterapport onder ogen krijgen, heeft onze docent Bas Wolvers hieronder samengevat wat de wijzigingen inhouden. U wordt dan niet meer verrast door de nieuwe werkwijze en aandachtspunten van de toezichthouder. Dit artikel is een samenvatting van de Nota van toelichting bij de bekendmaking in de Staatscourant. Deze is hier te vinden.

Verhoging bij blijvend letsel

De Beleidsregel geeft de werkwijze aan om de hoogte van een bestuurlijke boete te berekenen bij het niet naleven van bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving. Een boete kan worden verhoogd indien het arbeidsongeval leidt tot blijvend letsel, ziekenhuisopname of de dood (artikel 1, tiende lid, van de Beleidsregel).

Aanpassing beleidsregel

In recente uitspraken van de rechtbank Rotterdam, de rechtbank Den Haag en de Raad van State is echter – kort gezegd – geoordeeld dat hierbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de ernst van het ontstane letsel. Er wordt immers geen verschil gemaakt tussen zeer beperkt blijvend letsel (geen ziekenhuisopname/blijvende invaliditeit) en zeer zwaar letsel (bijvoorbeeld dwarslaesie).

Naar aanleiding hiervan is de Beleidsregel aangepast, want volgens de Algemene Wet Bestuursrecht mag niet worden gehandeld volgens een beleidsregel wanneer dat voor een of meer belanghebbenden onevenredige gevolgen zou hebben (in deze gevallen dus een te hoge boete). Doel van de wijziging is te differentiëren naar de ernst van het blijvend letsel en de duur van ziekenhuisopname.

Boetebepaling

Vanaf nu gelden volgens artikel 10 van de Beleidsregel de vermenigvuldigingsfactoren zoals weergegeven in onderstaande tabel. Daarbij is in artikel 16 van de Beleidsregel bepaald dat de hoogte van de bestuurlijke boete hoger of lager kan worden indien dit evenredig, passend en geboden is.

Letsel Vermenigvuldigingsfactor
Dood of uitzonderlijk ernstig blijvend letsel X 5
Ernstig blijvend letsel X 4
Matig blijvend letsel X 3,5
Licht blijvend letsel X 3
Ziekenhuisopname  
Ziekenhuisopname van zeven nachten en meer X 4
Ziekenhuisopname van twee nachten en meer, maar minder dan zeven nachten X 3,5
Ziekenhuisopname van minder dan twee nachten X 3
Overtreding  
Zware overtreding X 2
Overtreding met directe boete Geen, het boetenormbedrag geldt.
Overige overtreding (geen recidive) Geen boete maar een eis of waarschuwing
   

Letsel

Een klein verlies van en/of een kleine blijvende beschadiging aan een lichaam(sdeel), zoals één vingertopje, één kleine brandwond, wordt aangemerkt als licht blijvend letsel.. Verlies of beschadigingen van meerdere lichaamsdelen, zoals twee of meer vingertopjes, vingerkootjes, vinger(s), tenen, etc. worden aangemerkt als matig blijvend letsel. Onder uitzonderlijk ernstig blijvend letsel worden die gevallen verstaan waarbij iemand voor de rest van zijn of haar leven lichamelijk en/of geestelijk onherstelbaar is beschadigd door blijvende invaliditeit of permanente afhankelijkheid van hulp bij dagelijkse levensbehoeften en/of activiteiten. Als voorbeeld kan genoemd worden een dwarslaesie, een toestand van permanente bewusteloosheid (coma), of een zodanige interne beschadiging waardoor iemand blijvend genoodzaakt is tot (zeer) frequente medische ingrepen of procedures (bijvoorbeeld dialyse, etc.). Als ernstig blijvend letsel wordt aangemerkt al het overige letsel, dat niet onder de voorgaande categorieën (licht blijvend letsel, matig blijvend letsel én uitzonderlijk ernstig blijvend letsel) valt, zoals de grote beschadigingen aan het lichaam of groter verlies van lichaamsdelen. Hierbij kan gedacht worden aan verlies van een arm, been, ernstige brandwonden en littekens over een groot lichaamsoppervlak, etc.

Tekst: Bas Wolvers, docent/adviseur bij Kader.

Bronnen:

Zie: Rechtbank Rotterdam *, ECLI:NL:RBROT:2017:5176; Rechtbank Den Haag *, ECLI:NL:RBDHA:2018:10566; Raad van State *, ECLI:NL:RVS:2018:2418; Raad van State *, ECLI:NL:RVS:2018:3605.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

 

DEEL DIT